Pressmeddelande Socialstyrelsen: Unga gärningsmän tillfrågas inte om medling.

2012-03-30

Pressmeddelande

Unga gärningsmän tillfrågas inte om medling

Kommunerna är sedan 2008 skyldiga att erbjuda medling mellan unga lagöverträdare och brottsoffer. Avsikten är att förebygga brott och hjälpa offret att bearbeta händelsen. Medling kan även påverka åklagarens beslut om att väcka åtal eller inte. Men systemet brister, bland annat eftersom alla unga lagöverträdare inte tillfrågas om medling.

Enligt lag ska alla lagöverträdare som är under 21 år och har erkänt gärningen kunna erbjudas medling. Vid medlingen möts gärningsman, brottsoffer och medlare. Syftet är att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och offret får en möjlighet att bearbeta händelsen och gå vidare.

För få ärenden

Socialstyrelsen har följt upp kommunernas arbete med medling och bland annat kommit fram till att avsatta resurser, samverkan och rutiner ser väldigt olika ut runt om i landet. Ett problem som kommunerna pekar på är att det saknas kvalitetssäkring och utbildning på nationell nivå. Ett annat problem är att två tredjedelar av de tillfrågade kommunerna bedömer att det inte kommer in ett rimligt antal ärenden till medlingsverksamheten. Trots att en del kommuner har en uppbyggd organisation kring medling får de in alldeles för få eller inga ärenden alls.

– Polisen ska fråga unga lagöverträdare om medlingsverksamheten får ta kontakt, men det är inte alltid som polisen gör det. Det innebär att både gärningsman och brottsoffer går miste om möjligheten till medling, säger Socialstyrelsens enhetschef Mary Nilsson.

Gott samarbete nödvändigt

En annan förutsättning för att medlingsverksamheten ska fungera bra är att kommuner, polis, åklagare och domstolar har ett gott samarbete och att det finns kunskap och tilltro till metoden. Men Socialstyrelsens rapport visar på brister i samarbetet. Till exempel är det inte alltid som socialtjänsten informerar åklagare och domstolar om huruvida medling förekommit. Detta är bekymmersamt eftersom medling kan påverka åklagarens beslut om att väcka åtal eller inte. Medling är också en faktor som domstolen kan ta hänsyn till.

– De olika aktörerna behöver förbättra sitt samarbete på flera punkter. Det är avgörande för att medlingsverksamheten ska fungera bra, säger utredaren Lotta Nilsson.

Misshandel vanligaste brottet

Socialstyrelsens rapport visar att 96 procent av kommunerna erbjuder medling i någon form. En del har organiserat egen verksamhet, andra kommuner går ihop och samarbetar kring medlingen eller köper in tjänsten. Fyra procent av kommunerna erbjuder ingen medling alls. Det vanligaste brottet som har begåtts vid medling är misshandel och två tredjedelar av brottsoffren är pojkar/män.

Socialstyrelsens kartläggning bygger på en enkät där 224 kommuner svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 77 procent.

Kontakt

Mary Nilsson, enhetschef: 075-247 39 86

Presstjänsten: 075-247 30 05

Lotta Nilsson, utredare: 075-247 35 87

Socialstyrelsen uppföljning