Utredning angående medling vid brott

Utredningen har utfärdats av Ann-Mari Brandlöv i uppdrag av Kommunförbundet Norrbotten i syfte att kartlägga socialtjänstens medlingsverksamhet i Sverige. I Socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse som innebär att kommunerna ska kunna erbjuda medling enligt Lagen om medling med anledning av brott i fall där gärningsmannen är under 21 år.

De centrala frågeställningarna är: Vilka hinder och möjligheter finns för kommunerna att förmedla medlingsverksamhet bland ungdomar under 21 år?

Synliggörs det några framgångsfaktorer i medlingsarbetet?

Resultatet visar på att samtliga tillfrågade kommuner – i varierande utsträckning – bedriver någon form av medlingsverksamhet. Gemensamt för samtliga respondenter är att de betonar vikten av ett väl fungerande samarbete med andra kommuner och aktörer. Den främsta svårigheten med att bedriva en väl fungerande medlingsverksamhet är enligt respondenterna att få brottsoffer/brottsutövare motiverade till att delta i medlingen.

Kartläggning