Skolmedlings projektet i Norrbotten utvärderat

Kommunförbundet Norrbottens projekt Medling i Skolan är nu utvärderat av Malin Forsman och Anna Nilsson. De båda har gått Utbildningsprogrammet för Sociologi på Luleå Tekniska Universitet. Resultatet visade att det finns ett behov av ett konflikthanteringsprogram och att skolmedlingsprojektet har fungerat som ett verktyg för att hantera konflikter i skolorna.

Utvärderingen fastställer att elever, per-sonal och föräldrar är positiva till medling i skolan. De elever som fått möjligheten att utbilda sig i elevmedling upplevs ha fått bättre självkänsla och utvecklat en större respekt gentemot andra individer. De är också väldigt positiva till skolmedling som verktyg och vill gärna få chansen att använda sina kunskaper.

Projektet fortsätter ett år till. Fram till idag har 118 norrbottensskolor medverkat i det utbildningspro-gram som projektet ger. En särskild satsning görs nu på gymnasienivå där de medverkande skolorna håller på att utforma en nationell 100 poängskurs för att på så sätt föra in skolmedling permanent i gymnasieskolans verksamhet. För hela utvärderingen, se: http://www.bd.komforb.se/kansliet/arkiv/projekt/medling/Medling_rapport.pdf